Bnr mannynneulaset2

News archive 2007

Hajupanelistit saivat työnsä päätökseen

11.01.2007

Botnia / Forchem Oy

VTT selvitti hajun ja hajuhaittojen esiintymistä Botnian ja Forchemin tuotantolaitos-ten ympäristössä. Pitkäaikainen asukaspaneelitutkimus antoi tietoa hajun esiinty-mistiheydestä ja siitä mahdollisesti aiheutuvasta hajuhaitasta.


Hajuja vähemmän kuin aiemmin

Tämä neljäs hajupaneelitutkimus tehtiin1.3.-31.8.2006 ja oli ajallisesti samana ajankohtana kuin vuosina 1997, 1999 ja 2001 tehdyt tutkimukset.


Hajua esiintyi tutkimukseen osallistujien mielestä vähemmän kuin aikaisempina tutkimusaikoina. Verrattuna aiemmin tehtyihin hajupaneelitutkimuksiin tehtailta peräisin olevien hajujen esiintymistiheys on vähentynyt edelleen tai pysynyt lähes samana (2% vuonna 1997, < 1% vuonna 2001) ja häiritsevän hajun esiintymistiheys on myös vähentynyt.


Sellutehtaan hajun häiritseväksi kokeneiden asukkaiden osuus on pienentynyt vuoden 1997 tutkimuksen 18 prosentista 8 prosenttiin. Mäntyöljytehtaan aiheuttama hajuimmissio oli keskimäärin alle 1 prosenttia kokonaisajasta.


Asukaspaneelitutkimuksessa määritelty hajuhaittaindeksi, joka on niiden henkilöiden osuus, jotka kokivat hajun häiritseväksi, soveltuu melko hyvin hajuhaitan määrällistämiseen. Tutkimuksen tuloksena määritettiin hajuhaittaindeksiksi keskimäärin 8 prosenttia.


Usein sellu- ja mäntyöljytehtaiden hajut sekoittuivat "hajuseokseksi". Havainnoitsijoille ei ollut helppoa erottaa mäntyöljytehtaan aiheuttamaa hajua sellutehtaan hajusta.


Vapaaehtoisten haistelijoiden joukko

Asukaspaneelitutkimuksessa ympäristön asukkaista koottu vapaaehtoinen paneeli seurasi kuuden kuukauden ajan miten usein ja millaista hajua heidän kotiympäristönsä ulkoilmassa esiintyy. Tutkimuksen hajuseurantalomakkeet palautettiin määräajoin tutkimuksen tekijälle, VTT:lle. Havainnointiaineiston perusteella laskettiin hajun ja erikseen selvästi häiritsevän hajun esiintymistiheydet eri viikkojaksoina ja koko tutkimuksen aikana eri etäisyyksillä tehtaasta. Pääosa panelisteista asui alle viiden kilometrin etäisyydellä tehtaista, mutta yksittäisiä havainnoitsijoita asui kauempanakin.


Havainnoitsijoita oli yhteensä 43, joista suurin osa osallistui vuonna 2001 pidettyyn
hajupaneeliin. Vaatimuksena raatilaisille oli asetettu 16 vuoden ikä ja normaali hajuaisti.


Lisätietoja
VTT, tutkija Sari Kuusisto, puh. 020 722 5682
Botnia, viestintä Leena Salminen, gsm 050 5989 301
Forchem, ympäristöpäällikkö Anu Valtonen, puh. 02 478 4439

Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä